Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Back2UK Ltd, z siedzibą w UK, 1 Hazel Street LE99HF Desford, zwana dalej FIRMĄ.

Dane osobowe zbierane przez Firmę przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO/GDPR”) oraz w przepisach Wielkiej Brytanii “UK GDPR” .

Firma zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Inspektor ochrony danych/EU Reprezentant

Firma nie jest zobowiązana do wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z Firmą pod adresem e-mail: [email protected].

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Firma zbiera i przetwarza dane osobowe – tj.: imię i nazwisko, adres email w następujących celach:

 • (a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę jako administratora danych:
  – w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną: back2uk.co.uk (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f UK GDPR);
 • (b) w celu wykonywania umów zawieranych przez Firmę z klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Firmą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b UK GDPR);
 • (c) przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c UK GDPR).

Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności Firmy lub wykonanie usługi.

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu:

 • prawo do wycofania wyrażonej zgody
 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 • prawo sprzeciwu
 • prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do The Information Commissioner’s Office (ICO), który jest krajowym organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w UK.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa – nie dłużej niż 6 lat.

Dane osobowe zebrane do celów r zawarcia umowy, do której w efekcie nie doszło, a także innych celów informacyjnych przetwarzamy przez okres 30 dni od momentu powierzenia nam tych danych przez podmiot danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Firmą, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, oraz inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Firmy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy. Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Firmy. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE Firma zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie back2uk.co.uk i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość.

Data publikacji Polityki Prywatności: 30.06.2022 r.